ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน