ภารดี เทพคายน

ภารดี เทพคายน
ประธานสภาพนักงาน

 
 
นิคม สุวรรณปักษ์

นิคม สุวรรณปักษ์
รองประธานสภาพนักงาน
ฝ่ายวิชาการ

ศรีอรุณ ชื่นนางชี

ศรีอรุณ ชื่นนางชี
รองประธานสภาพนักงาน
ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ

 
 
ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์

ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
เลขาธิการสภาพนักงาน
และอนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ

วันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม

วันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม
เหรัญญิกสภาพนักงาน
และอนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ

 
 
นิทัศน์ สุทธิรักษ์

นิทัศน์ สุทธิรักษ์
อนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ
 

นวนจันทร์ หัสดง

นวนจันทร์ หัสดง
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพนักงาน
และอนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ

 
 
พนมกร ขุนอ่อน

พนมกร ขุนอ่อน
อนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ
 

อรวรรณ สุขยานี

อรวรรณ สุขยานี
ผู้ช่วยเหรัญญิกสภาพนักงาน
และอนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ

 
 
รุ่งทิพย์ ศิริปิ่น

รุ่งทิพย์ ศิริปิ่น
อนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ

ดวงรัชนี เต็งสกุล

ดวงรัชนี เต็งสกุล
อนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ

 
 
วิรินภัคร์ บินอารีย์

วิรินภัคร์ บินอารีย์
อนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ

นพวัลย์ สมไกรสีห์

นพวัลย์ สมไกรสีห์
อนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ

 
 
สุภาพร หงษาวงษ์

สุภาพร หงษาวงษ์
อนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ

นิวัฒน์ชัย ประเสริฐธนากุล

นิวัฒน์ชัย ประเสริฐธนากุล
อนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ

 
 
หทัยกาญจน์ แม็คลอลิน

หทัยกาญจน์ แม็คลอลิน
อนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ

วีระโชติ คำสินธุ์

วีระโชติ คำสินธุ์
อนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ

 
 
อนิรุทธิ์ โซ๊ะประสิทธิ์

อนิรุทธิ์ โซ๊ะประสิทธิ์
อนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ

สราวุธ มะหะหมัด

สราวุธ มะหะหมัด
อนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ

 
 
อุษา โหราเรือง

อุษา โหราเรือง
อนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ

อุมาวรรณ เอี่ยมสะอาด

อุมาวรรณ เอี่ยมสะอาด
อนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ

 
 
ประภัตรา ปักกัดตัง

ประภัตรา ปักกัดตัง
อนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ