ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น
บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.

 

ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.